Ministerierna

I Finland finns 12 ministerier. Varje ministerium svarar inom sitt ansvarsområde för beredningen av de ärenden som hör till statsrådet och för förvaltningens verksamhet. Om ministeriernas ansvarsområden bestäms i reglementet för statsrådet och om uppgifterna i de förordningar som gäller respektive ministerium.

 

Vid ministerierna arbetar sammanlagt ca 4 200 personer.

 

Ministeriernas webbsidor

Statsrådets kansli

www.vnk.fi/svenska

Utrikesministeriet

formin.finland.fi/svenska

Justitieministeriet

www.om.fi/sv

Inrikesministeriet

www.intermin.fi/sv

Försvarsministeriet

www.defmin.fi/svenska

Finansministeriet

www.finansministeriet.fi

Undervisnings- och kulturministeriet

www.minedu.fi

Jord- och skogsbruksministeriet

www.mmm.fi/sv

Kommunikationsministeriet

www.lvm.fi/web/sv

Arbets- och näringsministeriet

www.tem.fi/?l=sv

Social- och hälsovårdsministeriet

www.stm.fi/svenska

Miljöministeriet

www.ym.fi