Aktuellt

Statsminister Stubb deltar i Europeiska rådets extra möte

Statsminister Alexander Stubb deltar i Europeiska rådets extra möte i Bryssel lördagen den 30 augusti. Mötet kommer att behandla utnämningar inom Europeiska unionen och aktuella internationella frågor. Europeiska rådets medlemmar sammanträder för att besluta om utnämningen av Europeiska rådets ordförande och den höga representanten för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Läs mera


Kommissionens första förslag till stöd för mjölksektorn färdiga

Europeiska kommissionen meddelade den 28 augusti att den lägger fram ett förslag till stöd för privat lagring av mjölkprodukter i de medlemsländer som drabbats av Rysslands motsanktioner. Förvaltningskommittén för mjölk ska ta beslut i frågan på sammanträdet på tisdag nästa vecka.

 

"Dessa stödinsatser jag lagt fram för kommissionen är välkomna. De skapar också balans på europeisk nivå. Dialogen med kommissionen och de andra EU-jordbruksministrarna fortsätter nästa vecka. Då tar vi upp frågan om hur vi ska rikta stödinsatserna direkt till jordbruksproducenterna", säger jord- och skogsbruksminister Orpo.

Läs mera

 

 

EU-ministerutskottet

Regeringens EU-ministerutskott sammanträder varje vecka, i allmänhet på fredagen, för att behandla aktuella EU-frågor som är viktiga i politiskt, ekonomiskt eller juridiskt hänseende. En förteckning över de ärenden som ministerutskottet ska behandla publiceras på eftermiddagen dagen före mötet.

 

EU-ministerutskottets ärenden (på finska)

 

Regeringens EU-redogörelse

Regeringen godkände den 13 juni 2013 en EU-redogörelse, där regeringen definierar sin EU-politiska linje och avger sina svar på frågor som gäller EU:s framtid. Finland förbundit sig till euron som gemensam valuta samt till att stärka den ekonomiska och monetära unionen och stöder en tätare integration i Europa.

 

Redogörelsen