Pressmeddelande
Inrikesministeriet
23.2.2012 13.56

Skrivelse till riksdagen om EU:s budgetram gällande inrikes frågor 2014-2020

Statsrådet lämnade i dag en skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens meddelande om budgetramen gällande inrikes frågor under finansieringsperioden 2014-2020.

Kommissionen föreslår att sammanlagt ca 11 miljarder euro anslås för inrikes frågor under finansieringsperioden. Detta innebär ett tillägg i anslagen på nästan 40 % jämfört med föregående finansieringsperiod (2007-2013). Budgeten för inrikes frågor består av finansieringsprogram, finansiering som anvisats för utveckling av stora IT-system samt anslag som anvisats EU-byråer som är verksamma inom området för inrikes frågor.

Kommissionen föreslår att de nuvarande finansieringsprogrammen för inrikes frågor revideras bland annat genom att minska antalet finansieringsprogram till två, migrations- och asylfonden och fonden för den inre säkerheten. Målet med revideringen är att med hjälp av finansiering av inrikes frågor bättre genomföra unionens strategiska riktlinjer och politiska mål samt att förenkla finansieringens struktur.

Enligt kommissionens förslag stöder migrations- och asylfonden åtgärder som hänför sig till asyl- och migrationsfrågor, integration av tredjelandsmedborgare och återvändande. Ur fonden för den inre säkerheten anvisas finansieringsstöd till initiativ som hänför sig till de yttre gränserna och inrikes frågorna.

Närmare information: konsultativ tjänstemanMaarit Nikander, 071 878 8255