Pressmeddelande
Finansministeriet
22.2.2012 11.00

Till Mellersta Österbotten föreslås ett särskilt kommunindelningsutredningsområde

Tjänstemannaarbetsgruppen för kommunalförvaltningens struktur föreslår 66-70 kommunindelningsutredningsområden till Finland. Arbetsgruppens utredning En livskraftig kommun- och servicestruktur presenteras under kommunreformens regionrunda vid 18 olika tillställningar. Förslaget för Mellersta Österbottens del presenteras vid ett inbjudningsseminarium som hålls i Kaustby onsdagen den 22 februari 2012 kl. 12.00 – 16.30 vid Kaustby folkmusikcenter, Jyväskylävägen 3. Ca 150 personer kommer att delta i seminariet.

Seminariet direktsänds på Internet (webcasting-sändning) http://www.goodmood.fi/kuntauudistus/.

Mellersta Österbottens livskraft bygger på Karlebys framgång i egenskap av draglok för regionen

Tjänstemannaarbetsgruppen för kommunalförvaltningens struktur föreslår ett särskilt kommunindelningsutredningsområde i Mellersta Österbotten.

- Karleby, Halso, Kannus, Kaustby, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Vetil och eventuellt Kronoby (75 052 invånare).

Det finns två ekonomiska områden i Mellersta Österbotten: Karleby och Kaustby. De befolkningsmässiga och ekonomiska utmaningarna kan bli väldigt svåra om den nuvarande kommunstrukturen bevaras. Befolkningen åldras i landskapet och kommunerna i regionen blir tvungna att söka effektivare lösningar än i dagsläget för att trygga servicen även i framtiden. Skatteprocenten i landskapet överskrider det rikstäckande genomsnittet.

Regionen har redan erfarenhet från kommunsammanslagningar då Kelviå, Lochteå och Ullava anslöts till Karleby år 2009. Den nya kommun som arbetsgruppen föreslår skulle vara tillräckligt stor och ekonomiskt livskraftig för att självständigt kunna svara för den grundläggande servicen. Den föreslagna nya kommunen utgör ett naturligt pendlings- och ärendehanteringsområde. Den nya kommunen ska vara tvåspråkig.

Karlebys framgång spelar en avgörande betydelse för områdets ekonomi. Utmaningen består i att hela landskapets livskraft är beroende av en kommun.

Tryggandet av servicen det primära målet

Det viktigaste målet för kommunreformen är att trygga servicen för invånarna och att bevara landskapets livskraft. En livskraftig kommun behöver tillräckligt med invånare, arbetsplatser och skatteinkomster för att ha ekonomiska förutsättningar att ordna grundläggande service åt sina invånare. En fungerande kommun består av naturliga pendlingsområden och dess invånare har möjlighet att påverka den egna näromgivningen.

Kommunerna understöds i förändringen

Den rikstäckande kommunreformen är en massiv förändringsprocess. Kommunerna och regionerna varierar kraftigt sinsemellan. Kommunerna får statligt stöd vid beredningen och genomföringen av reformen. Innan förändringsstödet bereds noggrannare vill man höra kommunernas önskemål om hurdant förändringsstöd de förväntar sig av staten.

Statens förändringsstöd konkretiserar sig på tre nivåer: lagnivån, processnivån och på nivån för exakt riktat stöd. De viktigaste nya lagarna kommer att vara strukturlagen, lagen om ordnande av social- och hälsovården, finansierings- och statsandelslagstiftningen samt den nya kommunallagen. Alla dessa nya lagar förväntas bidra till framskridningen av kommunreformen.

Kommunindelningsutredningarna är ett viktigt skede i reformen. Arbetsgruppen har föreslagit att kommunerna skulle stödjas med särskilda kommunindelningsutredningar och att staten skulle svara för finansieringen av utredningarna.

Kommunernas produktivitet kan förbättras genom att informationssystem förenhetligas och tjänster koncentreras. Det rikstäckande projektet för förändring av informationsförvaltningen och det därtill hörande kommunspecifika stödet stödjer de sammanslagna kommunerna i deras informations- och kommunikationstekniska förändring.

Den nya kommunallagen poängterar förverkligandet av närdemokratin

Målet är att en strukturlag skulle utfärdas hösten 2012 och att den skulle träda i kraft vid ingången av 2013. Kommunstrukturlagen ska alltså ersätta den gällande KSSR-ramlagen. Beredningen av totalrevisionen av kommunallagen ska inledas våren 2012 efter att regionrundan slutförts. Förstärkandet av invånarnas deltagnings- och påverkningsmöjligheter ingår som ett särskilt kraftigt reformelement i den nya kommunallagen.

Hur kan beredningen av kommunreformen påverkas?

Utredningen En livskraftig kommun- och servicestruktur är en tjänstemannautredning om vilket kommunerna och andra parter lämnar sina utlåtanden under vårens gång. Regeringen drar upp riktlinjerna först efter att ha hört kommunerna.

Officiell elektronisk hearing av kommunerna pågår ända tills den 13 april 2012

Utredningen om livskraftiga kommun- och servicestrukturer som gjorts av tjänstemannaarbetsgruppen för kommunförvaltningens struktur samt finansministeriets officiella elektroniska remissblankett som gäller reformen har sänts till kommunerna den 13 februari 2012. Kommunfullmäktige har tid ända tills den 13 april 2012 att yttra sig om arbetsgruppens utredning samt att framföra sina åsikter om andra reformprojekt i anslutning till kommunreformen.

Med den elektroniska remissblanketten begärs kommunens utlåtande om de utvecklingsbehov och målsättningar som arbetsgruppen föreslår i sin utredning för kommunstrukturens del, liksom även om arbetsgruppens infallsvinklar och bedömning av behovet av kommunsammanslagningar, förverkligandet av kommunindelningsutredningen, medlen för förverkligandet av kommunindelningsutredningen samt tidtabellen och förändringsstödet.

Interaktiv diskussionsplattform för den regionala diskussionen, owela.fi/kuntauudistus

Finansministeriet öppnade den 14 februari 2012 i samband med den första regionala tillställningen en diskussionsplattform för samtliga 18 regioner, www.owela.fi/kuntauudistus. Målet med forumet är att möjliggöra diskussion mellan regionala beslutsfattare och andra intresserade samt att samla in respons på de för respektive region föreslagna särskilda kommunindelningsutredningsområden som sedan kunde utnyttjas vid beredningen. Beredarna följer regelbundet upp diskussionen. Deltagning förutsätter registrering. VTT levererar den tekniska serviceplattformen för diskussionen.

Diskussionen om Mellersta Österbotten

Medborgarforum för rikstäckande diskussion om kommunreformen på Dinasikt.fi

Dinasikt.fi är ett diskussionsforum för dialog mellan medborgarna och den offentliga förvaltningen. På forumet öppnades en diskussion om kommunreformen den 8 februari 2012. Debattörerna bes ta ställning bl.a. till följande frågor:

Hurdan är en livskraftig kommun?

Vilka kommunala tjänster anser du vara de viktigaste?
Hur ska Finland trygga tjänster av hög kvalitet i framtiden då befolkningen åldras?

Hur vill du påverka din näromgivning?

Hur kan man värna om hembygdsidentiteten?

www.dinasikt.fi

Mera information om reformen på www.kommunreformen.fi

Ytterligare information:

Om förslaget för Mellersta Österbotten
överdirektör Päivi Laajala, tfn 040 482 7046
överinspektör Markku Mölläri, tfn 040 568 1492

Om kommunernas förändringsstöd
utvecklingschef Arto Koski, tfn 09 160 33529

Om hörandet av kommunerna och diskussionsforumen
informatör Marja-Leena (Maiju) Laakso, tfn 0400 257 846
konsultativ tjänsteman Katja Palonen, tfn 040 835 5379