Aktuellt

31.10.14

Utrikesminister Tuomioja håller huvudtalet vid seminarium om vapenhandelsavtalet i London

Utrikesminister Erkki Tuomioja besöker London måndagen den 3 november. Tuomioja håller huvudtalet på det internationella seminarium som behandlar vapenhandelsavtalet (Arms Trade Treaty, ATT)

Om ATT-avtalet, som reglerar normer för internationell vapenhandel, förhandlades det nästan ett decennium. Finland deltog aktivt i avtalsförhandlingarna och är fortfarande verksam i gruppen av länder som var initiativtagare till avtalet.

 

30.10.14

Republikens president och ministerutskottet diskuterade läget i Ukraina

Vid sitt möte torsdagen den 30 oktober 2014 diskuterade republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott läget i Ukraina efter parlamentsvalet den 26 oktober. Finland anser att Ukrainas parlamentsval är ett viktigt steg för landets demokrati. Valresultatet gör det möjligt för Ukraina att fortsätta på den väg som landet valt.

Utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet diskuterade dubbelt medborgarskap och fastställde att man i det fortsatta arbetet ska kartlägga de för statens säkerhet kritiska tjänster och uppgifter där dubbelt medborgarskap kan innebära en lojalitetskonflikt.

 

28.10.14

Arbetslöshetsförsäkringspremierna höjs med 0,15 procentenheter år 2015

Det föreslås att den genomsnittliga arbetslöshetsförsäkringspremien för både löntagare och arbetsgivare ska höjas med 0,15 procentenheter för 2015. Löntagarens arbetslöshetsförsäkringspremie skulle vara 0,65 procent av lönen. Arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremie skulle vara 0,80 procent av lönen, om lönesumman är högst 2 025 000 euro. För den del som överstiger detta skulle premien vara 3,15 procent av lönen. Höjningen av premierna har att göra med den ökade arbetslösheten, som har minskat inkomsterna från försäkringspremier och ökat utgifterna för arbetslöshetsdagpenningen.

 

30.10.14

Utredare Raivio lade fram förslag till modeller för rådgivarverksamheten för evidensbaserat beslutsfattande

I oktober 2013 utsåg statsrådets kansli kansler emeritus Kari Raivio till utredare för att utarbeta ett förslag till hur rådgivarverksamheten för evidensbaserat beslutsfattande ska ordnas i Finland. Utredare Raivios rapport "Evidensbaserat beslutsfattande - Finländskt rådgivarsystem" är färdigställd och har överlåtits till statsrådets kansli.

Som underlag för utredningen har Raivio samlat material om de internationellt bästa mekanismerna och lösningarna för, samt erfarenheter av, förmedlingen av evidensbaserad kunskap (bl.a. vetenskapsakademier, paneler, råd för utvärdering och myndigheter för utvärdering och revision). I utredningarbetet har han även kartlagt de politiska beslutsfattarnas erfarenheter av och förväntningar på rådgivarverksamheten.

 

30.10.14

Finland skickar skyddsutrustning till länder som lider av ebolaepidemin

Inrikesministeriet skickar via EU:s civilskyddsmekanism 325 000 andningsskydd som donerats av Försörjningsberedskapscentralen till länder som lider av ebola.

Andningsskydden som anländer till Holland i början av veckan har godkänts av världshälsoorganisationen och ska användas av den lokala hälsovårdspersonalen samt den internationella biståndspersonalen.

 

30.10.14

Möjligheterna att söka arbete förbättras för dem som avlagt examen i Finland

Statsrådet har i dag till riksdagen överlämnat en regeringsproposition med förslag till lag om ändring av utlänningslagen. Ändringen gäller de tredjelandsmedborgare som har studerat och avlagt examen i Finland.

Enligt förslaget kan den som avlagt examen beviljas uppehållstillstånd för sökande av arbete för högst ett år i stället för nuvarande sex månader. Avsikten är att förbättra studerandes möjligheter att efter avslutade studier stanna och arbeta i Finland. Lagändringen är en del av regeringens strukturpolitiska program från hösten 2013.