Aktuellt

29.8.14

Statsminister Stubb deltar i Europeiska rådets extra möte

Statsminister Alexander Stubb deltar i Europeiska rådets extra möte i Bryssel lördagen den 30 augusti. Mötet kommer att behandla utnämningar inom Europeiska unionen och aktuella internationella frågor.

Europeiska rådets medlemmar sammanträder för att besluta om utnämningen av Europeiska rådets ordförande och den höga representanten för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Europeiska rådet väljer sin ordförande för en period på två och ett halvt år från och med den 1 december 2014.

 

28.8.14

Regeringen enades om budgetpropositionen för 2015

Regeringen har enats om budgetpropositionen för 2015. Propositionen grundar sig till de centrala delarna på de avgöranden som gjordes i planen för de offentliga finanserna i våras och i regeringsprogrammet i juni. Under budgetmanglingen kom regeringen även överens om en tilläggsbudgetproposition för 2014 och beslutade om att säkerställa genomförandet av det strukturpolitiska programmet.

Vid sina budgetförhandlingar beslutade regeringen också om åtgärder för att säkerställa genomförandet av det strukturpolitiska programmet samt om fortsatta riktlinjer för inrättande av en metropolförvaltning.

 

28.8.14

Motiveringen av negativa förmånsbeslut ska göras tydligare

I fortsättningen ska det bättre framgå av motiveringen till negativa beslut om socialförsäkringsförmåner varför den sökande fått avslag. I synnerhet när ett negativt beslut grundar sig på medicinska omständigheter ska de ärenden som har påverkat bedömningen av fallet och vilka slutsatser man dragit utifrån dessa skrivas in i motiveringen.

Regeringen lämnade en proposition till riksdagen om detta torsdagen den 28 augusti. Avsikten är att lagarna ska träda i kraft den 1 januari 2015.

 

28.8.14

Regeringen avgav förslag till ändring av lagen om konsulära tjänster

Den 28 augusti 2014 avgav regeringen en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om konsulära tjänster och vissa lagar i anslutning till denna. Målet med förslaget är att de konsulära tjänsterna inom Finlands beskickningsnätverk utomlands ska kunna organiseras mer flexibelt enligt behov och efterfrågan.

"Det lagförslag som regeringen nu överlåtit till riksdagen möjliggör en betydande utveckling av utrikesministeriets konsulära tjänster. Lagförslaget är denna regeringsperiods mest betydande reform för utveckling av den egna verksamhetens organisering inom utrikesministeriets förvaltningsområde.", konstaterar utrikesminister Erkki Tuomioja.

 

28.8.14

Klientens självbestämmanderätt inom social- och hälsovården stärks

Regeringen föreslår en ny lag som stärker klienternas självbestämmanderätt och minskar användningen av begränsningsåtgärder inom social- och hälsovården. Samtidigt tryggar man den grundlagsenliga nödvändiga vården och omsorgen, samt förbättrar personalens rättsskydd genom att precisera gränserna för verksamheten.

Regeringen överlämnade en proposition i ärendet till riksdagen den 28 augusti. Lagen avses träda i kraft den 1 november 2014.

 

28.8.14

Lagstiftningen om användning av maktmedel i civil krishantering förtydligas

Statsrådet har i dag till riksdagen överlämnat regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om civilpersonals deltagande i krishantering och av lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning. Syftet med propositionen är att skapa klarhet i den rättsliga ställningen för civilpersonal som deltar i krishanteringsoperationer när det gäller att bära maktmedelsredskap och använda maktmedel samt när det gäller nödvärn. Avsikten är att lagändringarna ska träda i kraft hösten 2014.